ДЕТЕРМІНІЗМ

[від лат. determinere - визначати] - вчення про взаємозв'язок і взаємну обумовленість усіх явищ і процесів. Одна із фундаментальних основ наукового пізнання світу, що використовується в геології. Основу детермінізму складають концепції причинності і закономірності. Згідно детермінізму, в геології всі процеси і явища обумовлені внутрішніми земними і зовнішніми космічними силами (чинниками). Бере початок у філософському вченні, розробленому Демокрітом (приблизно 460-370 рр. до н. е.) і в подальшому розвинутому Арістотелем (384-322 рр. до н. е.). Сучасний погляд на детермінізм із врахуванням синергетики передбачає зворотній зв'язок між чинником і наслідком.