ЦИКЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ

Розділ: 

[від гр. kyklos – коло, лат. cycle – колесо] – замкнена повторюваність перетворення гірської породи в приповерхневих умовах. Впродовж одного циклу гірська порода послідовно проходить наступні стадії: розплав (магма), виливання магми і утворення магматичної породи, вивітрювання і ерозія, перенесення уламків, осідання (седиментація), діагенез і формування осадової породи, метаморфізація в результаті стиснення та підігрівання і знову розплавлення та утворення магми в глибинах Землі.

Рис.1. Цикл перетворення гірської породи: 1 - магма; 2 - кристалізація; 3 - магматичні породи; 4 - ерозія; 5 - седиментація; 6 - відклади і осадові породи; 7 - тектонічне занурення і метаморфізм: 8 - метаморфічні породи; 9 - плавлення.