ЦИКЛ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ

[від гр. kyklos – коло, лат. cycle – колесо + geo – Земля, morphe – форма, logos – вчення] – замкнена повторювана послідовність змін рельєфу ділянки поверхні Землі. Починається зі стадії тектонічного підняття, продовжується денудацією і закінчується зниженням та вирівнюванням рельєфу з утворенням пенеплену на рівні, близькому до початкового. Залежно від провідного фактора денудації розрізняють наступні Ц.Г.: нормальний (водно-ерозійний), гляціальний (льодовиковий), аридний (еоловий), морський (береговий), карстовий та ін. В кожному водно-ерозійному Ц.Г. виділяють стадію молодості, юності, зрілості, тарості та дряхлості рельєфу. Вчення про Ц.Г. вперше сформулював відомий американський географ і геоморфолог В. Девіс (1889 р.), який називав його географічним циклом.