ФІЛЬТРАЦІЯ

[від лат. filtrum – повсть] – у гідрогеології рух рідини та газів у пористому (або тріщинному) середовищі гірських порід. Мізерні розміри порових каналів, значна площа та жорсткість стінок, а також в’язкість рідини обумовлюють провідну роль тертя в процесі Ф. Швидкість Ф. завжди менша дійсної швидкості руху рідини. Ламінарний рух підземних вод у гірських породах описує закон Дарсі, згідно якого швидкість Ф. пропорційна градієнту напору: V=Кф•і, де Кф – коефіцієнт Ф., і – напірний градієнт. Ф. води можлива лише в водопроникливих і невологоємних (піщаних, тріщинуватих скельних) породах.