СТІЙКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Здатність порід протидіяти зовнішньому впливу без руйнування, зберігаючи якісний структурний стан незмінним. Залежить від умов залягання, складу, властивостей і стану порід, а також від величини впливу на них. Порода вважається стійкою, якщо вона має відповідний запас стійкості, що дає їй можливість після зняття навантаження (впливу) повертатись у початковий стан. В якості кількісного критерію С.Г.П. використовується коефіцієнт стійкості, як відношення величини показника, сформованого в результаті впливу даного фактора, до його вихідного значення. Величина коефіцієнта стійкості менше одиниці свідчить про втрату С.Г.П. При повному руйнуванні породної системи коефіцієнт стійкості наближається до нуля. Поняття С.Г.П. активно використовується для оцінки впливу різних факторів на геологічні системи, зокрема в інженерній геології (інженерному грунтознавстві).