МІНЕРАЛИ ПОРОДОТВІРНІ

Розділ: 
[фр. mineral від давньолат. minera – руда] – 1. Широке розуміння – всі мінерали, що входять до складу гірських порід. В якості М.П. розглядається всього близько сотні мінералів. У залежності від вмісту в породі М.П. поділяються на головні (складають основну частину породи), другорядні (містяться в незначній кількості – 1-5% загального об’єму) і акцесорні (складають менше 1% породи, але мають важливе значення). За механізмом утворення виділяють М.П. первинні, які кристалізуються першими з розплаву (магматогенні) або при досягненні граничних термодинамічних умов (матаморфогенні), а також вторинні – продукти зміни первинних. В осадових породах за генезисом розрізняють діагенетичні (формуються під час діагенезу) та епігенетичні мінерали (утворюються після формування породи). За хімічним складом і забарвленням у магматичній породі виділяють М.П. салічні – світлозабарвлені, збагачені Si і Al (польові шпати, кварц, фельдшпатоїди) та М.П. фемічні – темноколірні, збагачені Fe і Mg (олівін, піроксени, амфіболи, слюди). В окрему групу виділяють рудні М.П., які представлені переважно оксидами і сульфідами металів (магнетит, пірит та ін.). 2. Вузьке розуміння – мінерали, які мають значний вміст в гірській породі (на відміну від акцесорних).