ЧЕКУНОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Анатолій Васильович Чекунов (24.03.1932 - 10.02.1996) - видатний вітчизняний вчений-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік, академік-секретар  Відділення наук про землю НАН України, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки і премії ім. В.І. Вернадського.
Народився 24 березня 1992 р. у Харкові. У 1954 р. закінчив геофізичне відділення гірничого факультету Київського університету. У
1957-1959 рр. працював у науково-дослідному секторі цього університету. 1959-1960 рр. - науковий співробітниу Інституту геологічних наук АН УРСР. Від 1960 р. працював в Інституті геофізики АН (з 1973 - зав. відділу, 1976-1991 - директор). Від 1979 р. академік АН УРСР. 1983-1988 - академік-секретар Відділення наук про землю, член президії АН УРСР.
Наукові дослідження стосуються вивчення глибинної будови та еволюції земної кори, геотектоніки, геологічної інтерпретації геофізичних даних. На основі геофізичних методів обгрунтував розширення пошуків багатьох корисних копалин, вирішення проблем запобігання катастрофічних наслідків землетрусів, будівництва сейсмостійких інженерних споруд, ініціював геосеймічне зондування в Україні.
Усього опублікував близько 600 наукових робіт. Автор фундаментальних праць: “Геофизические исследования и тектоника юга европейской части СССР” (1969), “Глубинное строение земной коры и некоторые вопросы региональной тектоники Украины по данным геофизических исследований” (1971), “Глубинная тектоника и история геологического формирования юга Украины” (1974),“Строение земной коры и верхней мантии о данным сейсмических исследований” (1977), “Структура земной корыЦентральной и Восточной Европы поданным геофизических исследований” (1980), “Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы IV,VI,VIII” (1988). Брав участь у написанні таких монографій як “Геологические критерии поисков новых объектов на нефть и газна территории Украины” (1977), “Строение и нефтегазоносность северной части Черного моря и сопредельных территорий” (1978), “Геологические и геохимические основы поисков нефти и газа” (1981), “Геология и полезные ископаемые древних платформ” (1981), “Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины: глубинное строение и геотектоническое развитие” (1989), “Исследование геодинамических процессов ипредвестники землетрясений на территории УССР” (1989) та ін.
Керував міжнародними науковими проектами: "Комплексні геофізичні дослідження літосфери Центральної і Східної Європи", "Глобальні геотранссекти".
Засновник і головний редактор "Геофізичного журналу", був членом редколегій журналів "Геотектоніка", "Геологічний журнал", "Вісник НАН України",
За цикл робіт "Теорія, методика і результати вивчення літосфери України і прилеглих територій за комплексом даних сейсмометрії, гравіметрії і геотермії" у 1984 р. став лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки.
Рис. 1. Чекунов Анатолій Васильович (1932-1996) - видатний український вчений-геолог