ГЕОМОРФОЛОГІЯ

[від гр. geo – Земля, morphe – форма, logos – вчення] – геолого-географічна наука про матеріальні форми земної поверхні та Землі (рельєф) в цілому, їх походження, історію розвитку, закономірності розповсюдження. Сучасна Г. є структурованою наукою. Серед її розділів виділяють загальну Г., Г. суходолу, Г. морського дна, динамічну Г., палеогеоморфологію, структурну Г., регіональну Г., прикладну Г., екологічну Г. та ін. Форми рельєфа виділяють залежно від їх походження та розмірів. Рельєф формується під впливом ендогенних, екзогенних та космогенних процесів. Практичне значення Г. полягає в інженерному оцінюванні рельєфа при будівництві, прогнозі та зменшенні негативних наслідків катастрофічних явищ (зсувів, обвалів та ін.).
Рис. 1. Об'єкт геоморфології - рельєф Землі