ГЕОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНА

[від гр. geo – Земля, logos – вчення + oikos – домівка, logos – вчення] – за проф. В.Т. Трофімовим (1995), новий науковий напрямок в геології, який досліджує екологічні функції приповерхневої частини літосфери, закономірності її формування та просторово-часових змін під впливом природних і антропогенних чинників.
У сучасній інтерпретації екологічна екологія - новий науковий напрямок, зорієнтований на вивчення просторово-часових закономірностей формування екологічних властивостей і функцій літосфери Землі під впливом природних і природно-техногенних процесів, а також на обґрунтування механізмів раціонального природо- і надрокористування.
Екологічна геологія передбачає комплексне вивчення літосфери як середовища існування органічного життя – найпростіших його форм, рослинного і тваринного світу та людської цивілізації.