ГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – 1. Власне Г.К. (класичні) – карти земної поверхні, на яких на топографічній основі, за допомогою умовних знаків показують розповсюдження і умови залягання гірських порід, розділених за віком і складом. 2. Сукупність карт, які висвітлюють різні аспекти геологічної будови території (літологію, тектоніку, гідрогеологію тощо). Г.К. можуть мати різний зміст і призначення. Розрізняють власне геологічні (класичні) карти, карти четвертинних відкладів, фаціально-палеогеографічні, геоморфологічні, літологічні, тектонічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні, корисних копалин, геофізичні та ін. До особливостей Г.К. належать: 1) четвертинний покрив, як правило, знятий; 2) вік порід показують за допомогою чітко визначеного кольору; 3) вони дають уявлення не тільки про поверхню, але і вміщують інформацію про глибинну будову земної кори (мають розрізи); 4) в значній мірі відображають погляди автора (відрізняються суб’єктивністю). Детальність зображення геологічної будови на Г.К. залежить від її масштабу. Власне Г.К. розділяються на п’ять видів: оглядові – масштаб дрібніший, ніж 1:1000000, дрібномасштабні – М 1:1000000, М 1:500000, середньомасштабні – М 1:200000, М 1:100000, великомасштабні – М 1:50000, М 1:25000, а також детальні – М 1:25000 і більше. Середньо-, великомасштабні і детальні Г.К. супроводжуються стратиграфічною колонкою і розрізами. На полях кожного аркуша Г.К. зліва розміщується стратиграфічна колонка знизу – геологічні розрізи, на правому полі – умовні позначки (легенда). На Г.К. використовуються три основних різновиди умовних знаків: 1) колірні; 2) штрихові; 3) літерні; 4) цифрові. Кольором показують вік осадових, вулканічних і метаморфічних порід. Інтрузивні породи за допомогою кольору розділяють за складом. Штриховими знаками позначають склад інших порід. Виключенням є одноколірні Г.К., на яких штрихами показують як вік, так і склад порід. Літерні і цифрові знаки (індекси) слугують для позначення віку і походження порід. Склад інтрузивних та деяких вулканогенних порід також позначають літерами. Г.К. наочно відображають геологію досліджуваної території; вони є результатом геологічного картування. Віповідно до сучасних вимог Г.К. повинні мати цифровий формат, тому для їх створення необхідно використовувати геоінформаційні технології. 
Рис. 1. Фрагмент геологічної карти
Рис. 2. Геологічна карта Європи
Рис. 3. Перша регіональна геологічна карта, 1815 р.