АНІЗОТРОПІЯ

Розділ: 
[від гр. anisos – неоднаковий, tropos – напрямок] – в мінералогії та петрології властивість мінералів та гірських порід мати різні, неоднакові значення фізичних показників у непаралельних напрямках. Характерна для мінералів із кристалічною структурою, а також для шаруватих гірських порід. Прикладом А. є міцність сланців, глин та інших шаруватих осадових порід, значення якої в декілька разів більші в напрямку поперек нашарування ніж вздовж нашарування.