Вовк Валентин Михайлович

Вовк Валентин Михайлович

Вовк Валентин Михайлович – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського (колишнього Кіровоградського) державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Коротка біографія: Народився 7 жовтня 1956 року у м. Гребінка  на Полтавщині. Закінчив у 1974 р. Гребінківську середню школу №3, а у 1985 р. – геолого-географічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.
Після закінчення університету впродовж 1985-1996 рр. займався науковою діяльністю в Інституті геофізики і геології АН Молдови, де досліджував геоекологічні проблеми,  а саме - процеси набухання і просідання в масивах гірських порід в умовах антропогенного впливу.
У 1992 році захистив дисертацію на тему «Закономерности формирования инженерно-геологических свойст основных типов глинистых пород Молдовы в святи с их набуханием и усадкой», підготовлену під керівництвом д.г.-м.н. Монюшко О.М. та д.г-м.н., проф. Зіангірова Р.С.
З 1996 року працює в Центральноукраїнському (Кіровоградському) педагогічному університеті, де поєднує викладацьку, наукову та організаційну діяльність. Обіймав посади ст. викладача, доцента, зав. кафедри хімічних і географічних дисциплін (1996-1998), зав. кафедри географії (1998-2002), декана природничо-географічного факультету (2002-2005), декана факультету довузівської та післядипломної освіти (2005-2012).
 

Навчальна діяльність (лекційні курси): геологія, геоекологія, основи наукових досліджень, палеогеографія, геоморфологія, геоінформаційні технології, основи радіоекології, географія мінеральних ресурсів.


Наукові інтереси: екологічна геологія, геоекологія, радіоекологія, геоінформаційні системи.

Наукова діяльність: автор (співавтор) понад 80 наукових і науково-методичних праць, серед яких:

 • Вовк, В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДАНИХ NASA GIOVANNI ДЛЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗМІН КЛІМАТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ. Grail of Science, (28), 481–487. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.09.06.2023.82
 • Вовк В.М. Пространственная база данных "Лессовая толща Кировоградщины" как основа прогноза просадочных процессов / Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2013. - Т.18, Вип.1 (17). - С.155-162. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_geo_2013_18_1_18
 • Janey, Bradley A., Plitin, Sergei, Muse-Burke, Janet L., and Valintine M. Vovk. “Masculinity in Post-Soviet Ukraine. An Exploratory Factor Analysis,” Culture, Society and Masculinity (1): 137–154. https://www.researchgate.net/publication/250198447_Masculinity_in_Post-S...
 • Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів. – Кіровоград: КОД, 2012. - 504 с.
 • Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, перероб та доп. - Харків: Мачулін, 2019. - 444 с.
 • Олянский Ю.И., Богдевич О.П., Вовк В.М. Инженерно-геологические особенности лессовых пород Молдовы // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 1994. – №1. – С.65–75.
 • Вовк В.М., Олянський Ю.И., Богдевич О.П. Особенности изменения состава глинистых пород при длительном взаимодействии с водой / Известия АН Молдовы. Физика и техника. - 1993. — №2 (11). - С. 105—115.
 • Монюшко О.М., Олянський Ю.И., Богдевич О.П., Вовк В.М., Зильберман И.М. Инженерно-геологическая характеристика сармат-меотических набухающих глин Северной и Центральной Молдовы. Инженерная геология. 1991 (2): 28-40.
 • Вовк В.М., Богдевич О.П. Циклическая набухаемость неогеновых глин Молдовы / Известия АН Молдовы. Физика и техника. — 1993. — No3. - С.118—121.
 • Олянский Ю.И., Вовк В.М., Богдевич О.П. Результаты изучения реологических свойств сармат-меотических глин / Известия АН Молдовы. Физика и техника. — 1992. — No1 (7). - С.100—106.
 • Олянский Ю.И., Богдевич О.П., Вовк В.М., Вовк И.А. Карта просадочности лессовых толщ междуречья Прут-Ялпуг / Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1992. №1 (7). - С.107-108.
 • Олянский Ю.И., Вовк В.М., Богдевич О.П. Инженерно-геологическая оценка основных типов набухающих глин северной зоны Молдовы / Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1992. №3 (9). С.107-116.
 • Олянский Ю.И. Богдевич О.П., Вовк В.М. Условия залегания, состав и физико-механические свойства лессовых пород междуречья Прут-Днестр / Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1993. №1 (10). С.95-102.
 • Вовк В.М. Радон як головний природний фактор радіоекологічного ризику Центральної України / Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002. - С.117-119.
 • Вовк В.М. Вплив змінних позитивних температур на набухання грунтів південного заходу Східно-Європейської платформи / Регіональні географічні дослідження: Наукові записки КДПУ. – Кіровоград. - 1999. - С.36-46.
 • Вовк В.М. Дослідження динаміки забруднення водних екосистем річки Інгул (в межах Кіровоградської області) / В.М. Вовк, А.В. Михайлюк // Географія, №2 (54), 2006. - С.13-18.
 • Вовк В.М. Аналіз ризику радонового опромінення в районі уранового родовища / Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. - Кр. Ріг: Видавничий дім. – 2009. – С.185-188.
 • Вовк В.М., Мацібора О.В. Геоінформатика. Практикум: навчальний посібник. - 2-е видання, перероблене і доповнене. Навчальний посібник. - Кіровоград. ПП “Центр оперативної поліграфії Авангард”, 2010. - 88 с.
 • Вовк В.М., Мацібора О.В. Геоінформаційні технології в географії: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - 76 с.
 • Вовк В.М., Мацібора О.В. Застосування геоінформаційних технологій в геотуризмі (на прикладі геологічних пам'яток Кіровоградської області) / Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України": Збірник наукових праць. - Кіровоград: КЛАНАУ, 2015. - С.220-227.
 • Вовк В.М. Музейно-колекційні пам'ятки як важлива складова геологічної спадщини території Кіровоградської області / Матеріали обласної науково-практичної конференції «Природничо-наукові дослідження Кіровоградської області: музеєзнавчі аспекти» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЦДПУ, 2017. – С. 37-42.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4815-5488
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jz3HOHYAAAAJ

Відгуки і пропозиції щодо словника надсилайте за адресою: [email protected]