ФОРМУЛА КУРЛОВА

[від лат. formula – форма, правило + на честь проф. М.Г. Курлова] – формула, що у вигляді псевдодробу наочно відображає основні показники хімічного складу води. Запропонована видатним бальнеологом, проф. Томського університету М.Г. Курловим (1859-1932). У чисельнику записують склад аніонів (у %), у знаменнику – склад катіонів, які присутні у воді в кількості понад 5%-екв. Перед дробом вказують величину мінералізації М (в г/л), а також недисоційовані складові, розчинні гази (в мг/л) і радіоактивність (в еманах), якщо вони надають воді специфічних ознак. За дробом – рН і температуру T 0С) води, а також дебіт свердловини чи джерела. Широко використовується в гідрогеохімії. Наприклад:
\(CO_21.0H_2SO_40.1Rn5M5 {C140HCO_336SO_422 \over Na60Ca30Mg10}T45Д5\)