ТРЕНД-АНАЛІЗ

[від англ. trend – напрям, тенденція + гр. analysis – розкладання, розчленування] – один із математичних методів досліджень в геології, в основу якого покладено апроксимацію результатів з метою встановлення основної тенденції у зміні характеристик за площею або в розрізі (часі). Активно використовується для виділення регіональної та локальної складових поля під час вирішення геохімічних, петрографічних, палеогеографічних, гідрогеологічних, геоекологічних та ін. задач.
Рис. 1. Лінія тренду