ПОРОДИ СЕРЕДНІ

Розділ: 
[від положення між кислими і основними породами у класифікації] – магматичні гірські породи, що вміщують близько 53-64% кремнезему. За хімічним і мінераль-ним складом поділяються на нормальний і лужний (сублужний) ряди. До нормального ряду належать діорити і андезити, до лужного – сієніти і трахіти. Також виділяють перехідні породи: від діоритів до сієнітів – монцоніти, від андезитів до трахітів – латити.