ПОШУКОВІ ОЗНАКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Мінералогічні, геохімічні, геофізичні показники (параметри, компоненти), які вказують на наявність покладів корисних копалин в межах певних площ або ділянок. Виділяють П.О. прямі та непрямі (побічні). До прямих належать: виходи пластів зі значною концентрацією корисних компонентів у відслоненнях або гірничих виробках; наявність ареалів цінних мінералів в алювії, в схилових відкладах, у корінних породах; магнітні аномалії (для магнетитових руд) та ін. Серед непрямих П.О. виділяють: геофізичні аномалії, зумовлені метасоматитами; потоки і ареали мінералів і хімічних елементів, які є супутниками корисних компонентів. Наприклад, для родовищ золота – потоки і ареали піриту, галеніту, халькопіриту, сфалериту.