НООСФЕРА

[від гр. noos – розум, sphaira – куля, дослівно "сфера розуму"] – сфера взаємодії людства і природи, в межах якої розумова людська діяльність стає визначальним факторомрозвитку. Поняття Н. уведено професором Сорбони Едуардом Леруа на основі уявлень відомого рос. геолога, акад. В.І. Вернадського. У своїй книзі "Научная місль как планетное явление" (1931), Вернадський використав поняття ноосфери для позначення нового, вищого етапу розвитку біосфери, який характеризується провідною роллю розумної змістовної діяльності людського суспільства. Як писав В.І. Вернадський, "«в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного». В епоху Н. діяльність людини не буде протиставлятись розвитку природи Землі.